5 januari 2022

Minister van en voor Natuur

Een nieuw jaar, een nieuwe regering. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En wat voor kansen ! Drie jaar geleden had vrijwel geen bestuurder – politicus – volksvertegenwoordiger – journalist – belangstelling voor stikstof en natuur. En nu krijgen we plotseling maar liefst twee ministers die over stikstof en natuur gaan.

8 december 2021

NIEUW!: Het Politiek stikstofwoordenboek 2021

Stikstofpolitiek in 50 woorden.

Voor het woordenboek, klik hier.

Politiek moet beleid opleveren. En beleid maken zonder het bestaande beleid te kennen is als een huis verbouwen zonder kennis. In de politieke discussie over stikstof duiken veel woorden op die vragen oproepen over de precieze betekenis en het politieke belang daarvan.…

3 oktober 2021

Opgelet: spookvergunningen

Het zijn twee kanten van dezelfde (stikstof)medaille: emissiereductiebeleid en vergunningenbeleid. Zo lang natuurvergunningverlening voor stikstofemissies niet onder controle is gaat het onvermijdelijk ook mis met de stikstofemissiereductie. Indien het vergunningenbeleid toelaat dat de emissies ongecontroleerd kunnen toenemen is elk reductiebeleid als dweilen met de kraan open.

22 september 2021

Rechtbank Utrecht bevestigt: provinciebestuur rekent vals

Vandaag heeft de Rechtbank Utrecht elf stikstofberoepen van Mobilisation en vereniging Leefmilieu over veehouderij gegrond verklaard. Door het Utrechtse provinciebestuur waren vergunningen verleend voor zogenaamde emissiearme stallen. Het bestuurscollege claimde dat door gebruik van emissiearme stallen de stikstofemissies niet toenemen.

15 juni 2021

Stikstof-rekenen, rekenanarchie

We hebben minstens 3.600 bedrijven in Nederland die zonder vergunning teveel stikstof uitstoten. Maar het kunnen er ook 10.000 zijn. Dat betekent extra natuurschade. Wat gaan we daar mee doen? Hoe wordt die stikstof berekend? Een verslag van de stikstof-rekenanarchie. Ook wel ‘salderen’ genoemd.

25 mei 2021

Call of the Wild, deel II

Natuurmonumenten denkt de natuur een stem te geven. Te kunnen zeggen welk plan voldoende is om de stikstofschade aan te pakken. Op 25 mei heeft de vereniging samen met boerenorganisatie LTO een gespreksverslag gepresenteerd. Dat ziet LTO uiteraard wel zitten. De regering zal een gezamenlijk werkstuk van LTO en Natuurmonumenten niet makkelijk opzij kunnen schuiven.

24 mei 2021

Call of the Wild, deel I

Hebben planten en bomen een stem? Of heeft enkel ongerepte wilde natuur een stem? Sommigen zeggen dat in Nederland alle natuur is verdwenen. Dat is wel slim bedacht: dan is er ook geen stem meer waar je naar moet luisteren. En hoe zit dat met bedreigde natuur, heeft die een stem?

12 april 2021

Milieupolemiek

Er was eens … een land van veen, zand en klei zonder duidelijke grenzen met de zee en doorsneden door brede rivieren. Creativiteit, volharding en samenwerking waren een voorwaarde om daar te kunnen leven, waardoor zich een bijzondere landinrichtingscultuur ontwikkelde. Hoe is het vandaag gesteld met onze landinrichtingscultuur?

12 maart 2021

Stikstofalarm, deel II (het luchtkasteel)

Rechter legt opnieuw bom onder stikstofbeleid minister Schouten. Nieuwe uitbreidingen veehouderij vrijwel onmogelijk geworden, en daarmee ook een verdere intensivering van de veehouderij.

Vrijdag 12 maart is door de rechtbank van Noord Nederland de uitspraak gedaan in het beroep van Mobilisation for the Environment en vereniging Leefmilieu tegen een natuurvergunningbesluit van de provincie Friesland.…

11 maart 2021

Stikstofalarm, deel I (de media)

Op de voorpagina van het NRC van 4 maart: ” Nieuwe stikstofcrisis dreigt voor wegen“. De Telegraaf van 4 maart: “Nieuw stikstofdrama hangt in de lucht. En in de Trouw van 10 maart: “Snelwegen voorlopig niet uitgebreid, minister Van Nieuwenhuizen moet haar stikstofhuiswerk overdoen“.

25 november 2020

Limburg negeert rechterlijk bevel PAS uitspraak, deel III

Het Limburgse provinciebestuur weigert uitvoering te geven aan de bekende PAS-uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. De Raad van State stelde Limburg in het ongelijk omdat ze weigerde handhavend op te treden tegen drie veehouderijbedrijven met een onvolledige natuurvergunning voor stikstofemissies, waaronder emissies door het uitrijden van mest.

16 november 2020

Limburg negeert rechterlijk bevel PAS uitspraak, deel II

Op 3 mei schreef ik hier al eerder over. Zie mijn schrijven van 3 mei 2020 voor de achtergronden. Op 3 november 2020 heeft de Rechtbank Roermond zestien uitspraken gedaan die de zaak verder onder spanning zet. Die uitspraken betreffen zestien (ja: zestien) gewonnen beroepen bij de Rechtbank omdat GS van Limburg weigert uitvoering te geven aan de PAS-rechtspraak.

12 oktober 2020

Extern salderen: oplossing of oorzaak van het stikstofprobleem?

Een scherpe daling van stikstofconcentraties in de lucht (met name NH3 en NOx) is noodzakelijk  voor natuurbehoud in Nederland. Daarom streeft de overheid nu al ruim 40 jaar naar een ambitieuze stikstofemissiereductie. Veehouderij is verreweg de grootste bron vanwege de ammoniakemissies uit de mest.

10 juli 2020

Boeren en natuur

In de NRC van 19 juni 2020 – link interview – wordt een viertal Twentse veeboeren uitvoerig geïnterviewd (2 volle pagina’s) met als onderwerp hun kijk op natuur. Wat zeggen deze boeren over natuur? Goed luisteren en elkaar proberen te begrijpen is een harde voorwaarde om samen de problemen te kunnen oplossen. 

27 april 2020

12 beroepen tegen 12 besluiten, GS Overijssel weigert handhaving PAS meldingen

In opdracht van Mobilisation en ver. Leefmilieu zijn 12 beroepen ingediend tegen even zoveel besluiten van GS van Overijssel, waarin GS weigert handhavend op te treden tegen veehouderijbedrijven zonder verplichte natuurvergunning. Dit gaat om 12 van in totaal ca. 3.600 bedrijven die op basis van een zogenaamde PAS melding hun bedrijf hebben uitgebreid waarbij ook stikstofemissietoenames aan de orde zijn.

14 april 2020

Brief aan Minister Schouten over PBL brief ‘Stikstof in perspectief’

Excellentie,

Op 13 december 2019 publiceerde het PBL een policybrief met de titel ‘Stikstof in perspectief’. Zie https://www.pbl.nl/publicaties/stikstof-in-perspectief

Op 28 januari 2020 heeft het PBL in de Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een technische briefing gegeven. Zie https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/pbl-over-de-policy-brief-stikstof-perspectief

De PBL-brief bevat figuur B.1.…