22 september 2021

Rechtbank Utrecht bevestigt: provinciebestuur rekent vals

Vandaag heeft de Rechtbank Utrecht elf stikstofberoepen van Mobilisation en vereniging Leefmilieu over veehouderij gegrond verklaard. Door het Utrechtse provinciebestuur waren vergunningen verleend voor zogenaamde emissiearme stallen. Het bestuurscollege claimde dat door gebruik van emissiearme stallen de stikstofemissies niet toenemen. De rechtbank oordeelt nu dat die claim niet is onderbouwd en daarom de stikstofrekensom van de provincie niet deugt. Anders gezegd: het Utrechtse provinciebestuur verleent vergunningen op basis van valsrekenen. Deze uitspraak volgt op een eerdere vergelijkbare uitspraak van de Rechtbank Noord Nederland.

Het Nederlandse stikstofbeleid heeft in de afgelopen 20 jaar volledig ingezet op emissiereducerende technieken. Er werden steeds ongeloofwaardiger technieken op de markt gebracht, zoals combiluchtwassers voor varkensstallen en tovervloeren voor melkvee. Zie link. De rechter heeft in meerdere uitspraken die ballon nu doorgeprikt.

Veehouderij is oorzaak van ca. 60% van de Nederlandse stikstofemissies. Om de natuurschade aan te pakken moeten de emissies op korte termijn met de helft omlaag. Zie het eindadvies van de commissie Remkes ‘Niet alles kan overal‘. En ook het rapport ‘stikstof en Natuurherstel’, zie link. Het reduceren van de emissies kan op twee manieren: middels emissiereductietechniek en door krimp van de veestapel. Nu de verwachtingen van emissiereductietechniek zwaar moeten worden bijgesteld blijft er nog maar een uitweg over.

De uitspraak heeft ook directe gevolgen voor de inmiddels 200 verzoeken om handhaving van de zogenaamde PAS-melders. Minister Schouten zegt de PAS-melders te willen legaliseren. Voor zover die PAS-melders zogenaamde emissiearme stalsystemen toepassen lopen die nu vast op de uitspraak van de Rechtbank Utrecht. De minister schept valse verwachtingen over de legalisatie van de duizenden PAS-melders.

In de serie Utrechtse rechtbankuitspraken wordt ook de weigering van de provincie om handhavend op te treden tegen emissies door beweiden en bemesten veroordeeld. Voor verder lezen hierover zie link. Eerder zijn door de Rechtbank Overijssel en de Rechtbank Limburg soortgelijke uitspraken gedaan.

Is Nederland nog een rechtsstaat? Zo ja dan moet het provinciebesturen uitvoering moeten geven aan de uitspraken van de rechter. Er mogen geen vergunningen meer worden verleend voor veehouderij met emissiearme stalsystemen. Dit raakt vrijwel alle lopende vergunningprocedures aangezien vrijwel uitsluitend nog emissiearme stalsystemen zijn toegestaan. Het stikstofbeleid van Minister Schouten komt met een grote knal tot stilstand. Tot slot valt op in de uitspraak van de rechter dat een zeer klemmend beroep wordt gedaan op onze bestuurders om nu eindelijk hun verantwoordelijkheid te nemen in hun natuurzorgplicht. Maak een einde aan de natuurschade, dan zijn ook de juridische problemen opgelost. Nu al meer dan 20 jaar handelen de bestuurders precies omgekeerd: geprobeerd wordt de juridische problemen op te lossen zonder ook een einde te maken aan de natuurschade. En dat gaat uiteraard niet werken.

Rechtbank Utrecht bevestigt: provinciebestuur rekent vals